Leven in Vertrouwen

Hoe de geest het lichaam aanstuurt


Home

Deze site is vooral bedoeld als naslagwerk voor mensen die de basisworkshop hebben gevolgd, life of online: men kan het globale verloop van vele biologische programma's  hier opzoeken (zie hieronder bij de paragraaf "Hoe deze site te gebruiken").

Deze site geeft dus slechts informatie, de praktische bruikbaarheid ervan is beperkt en er worden geen praktische richtlijnen gegeven.

Lees de disclaimer alvorens verder te gaan.Inhoud van deze home-pagina

 •     Informatie
 •     Inleiding
 •     Medische basiskennis
 •     Bedoeling van deze site
 •     Hoe deze site te gebruiken
 •    Het algemene procesverloop van de biologische programma's
 •    Waarschuwing
 •     Herkenning van de biologische programma's
 •     BronnenInformatie

Bekijk hier een Nederlandse samenvatting.
Eerstvolgende activiteiten: zie de agenda van "Leven in Vertrouwen".
Sinds de corona crisis zijn er ook online workshopsInleiding

Deze site bevat de details van de biologische programma's volgens Dr. Hamer en hoort bij mijn site "Leven in Vertrouwen". Op die site ga ik dieper in op de spirituele implicaties van zowel de  biologische natuurwetten als de kosmische scheppingswetten en je vindt daarop meer informatie over mijn activiteiten en een uitgebreide agenda voor live- en online workshops.

De 5 biologische natuurwetten, opgesteld door Dr. R.G. Hamer, beschrijven hoe de drang tot (over)leven zich uit in zinvolle biologische speciaalprogramma's van het lichaam. Alles streeft naar overleving: "Everything is prey to life, nothing is prey to death" (Antoine Bechamp, 1870).  Deze biologische natuurwetten bepalen het gedrag, het karakter, de reacties, de ziekten en dus ook de gezondheid. In feite bepalen ze de fysieke en mentale gesteldheid van een individu. Hoewel ze alom tegenwoordig zijn en continue hun werking verrichten in het lichaam, zijn wij er niet mee bekend. Middels deze site wil ik graag een bijdrage leveren aan de verspreiding van deze kennis.

Wanneer je er eenmaal aan toe bent om zelf de volledige verantwoordelijkheid voor je gezondheid te nemen, dan is deze materie onontbeerlijk. Bovendien is het hoopgevend, levensveranderend en enorm boeiend. Het is precies zoals iemand me eens zei: "Als je deze weg eenmaal ingegaan bent, kan je niet meer terug". En je wilt ook niet meer terug.

Volgens deze 5 biologische natuurwetten zijn ziekten onderdeel van een zinvol en noodzakelijk biologisch speciaalprogramma. Dr. Hamer heeft voor alle weefsels en organen in het lichaam uitgezocht hoe deze biologische programma's verlopen en waarom dat zo is.  Hij heeft deze kennis de afgelopen 30 jaar onder een aantal verschillende namen naar buiten gebracht. Eerst noemde hij het "Nieuwe Geneeskunde", daarna werd het "Nieuwe Germaanse Geneeskunde", daarna "Germaanse Geneeskunde" en nu noemt hij het "Germanische Heilkunde" (Germaanse Heelkunde). Dr. Hamer zelf is natuurlijk zeer goed in staat om zijn (be)handelingen te baseren op de biologische natuurwetten en hij bedrijft dus ook werkelijk "geneeskunde" of "heelkunde". Maar ik en de meeste van ons zijn geen arts en wij moeten een andere manier vinden om ermee om te gaan. 


Ik wil het op deze site dus voornamelijk hebben over de biologische natuurwetten. Dit dekt de lading en heeft geen kleur, het is neutraal. Vanuit welke overtuiging je ook kijkt naar de biologische wetten, of je je ervan bewust bent of niet, of je ze (h)erkent of niet, of je erin gelooft of niet, of je ze wilt zien of niet; ze zijn zoals ze zijn, voor elk organisme en voor elk individu.

Vanuit een hoger perspectief zijn ze onderdeel van de natuurlijke wetmatigheden waaraan alles in het universum voldoet, zie o.a. Christus keert terug. Het is aan ons mensen om ons van de werking van die universele wetmatigheden bewust te worden en het lichaam is daar een prachtig instrument voor.Medische basiskennis

De biologische natuurwetten zijn in wezen een totaal andere medische basiskennis: ze vertellen hoe de natuurlijke drang tot overleven in alle organismen vorm krijgt. Ze zouden het uitgangspunt moeten vormen voor de benadering en begeleiding van de (zieke) mens, ongeacht de therapie of methode die wordt toegepast. Deze kennis verklaart hoe ziekten ontstaan en hoe de genezing plaatsvindt en als er een combinatie van heftige programma's verlopen, wordt het eveneens (pijnlijk) duidelijk waarom men het soms niet overleeft.

Hoewel de wetten op zich niet genezen, hebben kennis en begrip ervan echter wel degelijk een enorme therapeutische waarde. De grootse kracht hiervan is preventief:

 • Door deze kennis kunnen inslagen, die het gevolg zijn van "oude" percepties, vermeden worden. Je bent beter in staat om je symptomen te interpreteren en oorzakelijk te plaatsen. Je weet dus waar je lichaam mee bezig is, de symptomen en/of de diagnosen veroorzaken geen angst of paniek meer en daardoor kunnen vervolgconflicten met bijbehorende nieuwe programma's vermeden worden. Je kunt de symptomen werkelijk accepteren en omarmen, niet om "ervan af" te komen, maar om je te verwonderen over de manier waarop je lichaam je onbewuste overtuigingen laat zien. Het is enorm boeiend om jezelf op die manier te observeren en beter te leren kennen.
 • Je blijf veel rustiger als er bij een controle iets gevonden wordt. Meestal weet je zelf al direct waar het aan ligt en zo niet, dan is dat vrij snel te achterhalen. Dan weet je welk programma er verloopt, wat het conflictthema is, in welke fase je zit en wat je eventueel nog kunt verwachten. Je kent de implicaties en weet hoe je ermee om kunt te gaan. Ook dat voorkomt weer de nodige vervolgconflicten.

Dus verdiep je in de werking van de biologische wetten terwijl je nog gezond bent!


Maar word je (ernstig) ziek zonder van te voren van de biologische natuurwetten gehoord te hebben, ook dan hebben ze grote waarde. Eigenlijk kunnen we niet volledig genezen zonder deze kennis. Het in de praktijk "leven" volgens de biologische wetten betekent, dat men begrip heeft voor het natuurlijk functioneren van het lichaam en daar volledig op kan vertrouwen, ongeacht hoe men zich voelt. Het betekent eveneens dat men beseft dat ingrijpen, op wat voor manier dan ook, in vele gevallen de genezing eerder vertraagt dan versnelt. Het betekent dat men beseft dat men zich beter kan overgeven aan het ziekteproces om het te doorleven in plaats van het te bestrijden.

En juist daarin zit het probleem: wij hebben geleerd dat pijn, vermoeidheid, infecties, koorts, een gezwel, tekenen zijn dat er iets "niet goed" is, dat we naar de dokter of een therapeut moeten, dat er moet worden ingegrepen, dat we moeten worden behandeld. Het lastige van de biologische wetten is juist deze zo noodzakelijke overgave aan het ziekteproces. Het staat lijnrecht tegenover alles wat we gedurende ons gehele leven hebben geleerd en waarvan we overtuigd zijn geraakt.

Elke therapeut die denkt en handelt op basis van de biologische wetten, zou zich dus moeten concentreren op het wegnemen van de angst voor ziekten en het ontwikkelen van een volledig vertrouwen in het lichaam en haar natuurlijke processen. Ondersteunende maatregelen zijn altijd welkom, maar zullen in geval van heftige programma's vaak niet afdoende blijken als dit vertrouwen, deze overgave er niet is. In de praktijk is het dan ook noodzakelijk om een veilige omgeving te creëren, waarin de persoon met een gerust hart "ziek kan en mag zijn". De persoon moet zich helemaal geaccepteerd en verzorgd voelen, hij moet dag en nacht de hulp en het begrip krijgen die hij nodig heeft zonder zich op een of andere manier bezwaard of schuldig te voelen. Een ziekenhuis zou hiervoor de ideale plaats zijn, maar doordat de artsen en het verplegend personeel geen kennis hebben van de biologische natuurwetten en de persoon regelmatig vertellen hoe "fout" en "levensbedreigend" zijn of haar situatie is, ontstaan juist daar vele vervolgconflicten. Dit is een patstelling, waarop het enige goede antwoord is:


Verdiep je in de werking van de biologische wetten terwijl je nog gezond bent!Bedoeling van deze site

Deze site streeft naar een beter begrip van het effect die emoties en traumatische ervaringen hebben op het lichaam in het algemeen en van het eigen functioneren in het bijzonder. De symptomen vertellen met welke thema's iemand moeite heeft of heeft gehad. 

Deze site is slechts bedoeld ten behoeve van studie, herkenning, verwondering en bewustwording. Het is niet de bedoeling om mensen op basis van deze site te begeleiden of behandelen. Hiervoor is veel meer kennis en ervaring nodig.

Op deze site beschrijf ik de programma's uit de wetenschappelijke tabel van de Dr. Hamer op een bondige en eenvoudige manier, zodat deze ook voor de niet medisch opgeleide mens leesbaar en begrijpelijk zijn.

Deze site is vooral bedoeld als handvat en naslagwerk voor mensen die mijn workshops hebben gevolgd of hun kennis via andere kanalen hebben verkregen. In sommige gevallen wordt verwezen naar een workshop omdat het uitwerken van het betreffende onderwerp de context van deze site overschrijdt.
Hoewel deze site zeer veel informatie bevat, geef ik alleen de grote lijnen weer! Niet alle programma's die mogelijk zijn in het lichaam worden besproken en van de programma's die aan de orde komen, zullen details ontbreken. Combinaties van programma's beïnvloeden en versterken elkaar. Dit kan het geheel soms ondoorzichtig maken en de herkenning van de individuele programma's bemoeilijken.   

Ik wens je veel lees- en studieplezier!Hoe deze site te gebruiken

De klachten en symptomen vormen altijd het uitgangspunt. Is er bij iemand een diagnose gesteld, zoek dan eerst op het internet op welke klachten en symptomen er bij die diagnose horen en welke weefsels en/of organen daarmee te maken hebben. Verifieer daarna welke klachten daadwerkelijk bij de persoon in kwestie spelen.

Zoek in het trefwoordenregister de desbetreffende weefsels, organen, klachten, symptomen en/of diagnosen op. Kijk welke programma's er kunnen verlopen, klik ze achtereenvolgens aan en bestudeer de verschillende programma's waarbij de klachten en symptomen kunnen horen. Waar je ook zit op de site, in het hoofdmenu kan je zien bij welk kiemblad het programma hoort en in de onderverdeling zie je het betreffende weefsel of orgaan. Beslis welk(e) programma('s) in dit geval het beste past/passen. 

Er is vaak sprake van meerdere programma's, dus houdt daar rekening mee. In de CA-fase is er (meestal) nog niets merkbaar en voelt men zich prima. Pas in de herstelfase manifesteren de symptomen (ziekte) zich. Je weet dus niet wat iemand opgebouwd heeft of nog aan het opbouwen is en wat er kan volgen als men in genezing gaat.                                                                                    
Waren er geen klachten en is de diagnose naar voren gekomen bij een controle, dan kunnen er meerdere mogelijkheden zijn en is nadere uitleg wenselijk. Wil je hier meer over weten, volg dan een van mijn activiteiten of neem contact met me op.                                                                                    
Als duidelijk is welke thema's er spelen of speelden, dan ga je op zoek naar het verhaal: wanneer zijn de symptomen begonnen? Er is toen iets opgelost (de herstelfase begon toen immers), dus welk inzicht is verkregen, wat is er gebeurd, veranderd, duidelijk geworden?

Deze werkwijze komt uitgebreid aan de orde in de workshop "Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam".                       

Begrip voor de oorsprong van de symptomen doet wonderen. Ik heb al zo vaak gehoord en bij mezelf gemerkt dat klachten daarna bijna direct of binnen zeer korte tijd verdwijnen als die bewustwording er eenmaal is. 
Naast het herstel is bewustwording mijns inziens dus een essentiële functie van de klachten en symptomen, zie ook het stuk over zelfhulp, levenswijsheden en
 het scheppingsproces.  

De herstelfase duurt geen jaren, dus is er sprake van langdurige klachten of keren ze steeds terug, dan is de oplossing niet volledig, zijn er nog sporen en is er sprake van een hangende genezing. Dan zal er gestreefd moeten worden naar meer bewustwording aangaande het thema, wat eventueel een verandering van denk- en/of levenswijze tot gevolg kan hebben.

Het kan wel gebeuren dat er een cascade aan oplossingen volgt als men eenmaal in genezing gaat: het ene vervolgconflict na het andere gaat in heling. Dit kan ervoor zorgen dat er toch sprake is van een lang ziekteproces. Hoe meer rust en vertrouwen er is, hoe beter men dit kan doorleven.Het algemene procesverloop van de biologische programma's

In de figuur hieronder de schematische weergave van de programma's volgens de biologische natuurwetten. De meeste fysieke problemen behoren bij de laatste fase, de herstelfase. Omdat wij als mensheid van de natuur zijn afgedwaald en een maatschappij hebben geschapen waarin de CA- of overlevingsfase onnatuurlijk lang duurt, kan bij ons het herstel ook heftiger en langduriger zijn.

 


 

 Alle programma's verlopen synchroon op 3 niveaus: psyche, hersenen en orgaan.

Symptomen in de CA-fase (conflictactieve fase, stressfase):

 • Psyche: dwangmatig denken, je kunt nergens anders aan denken en kunt het ook niet stoppen, slapeloosheid.
 •  Hersenen: concentrische ringen, zichtbaar op de CT-scan.
 •  Orgaan: een zinvolle celtoename, celafname of functieverandering.

        Koude handen, koude voeten, koude huid.
        Soms rillingen en koud zweet.
        Geen eetlust en gewichtsafname.
        Verhoging van de stresshormonen zoals adrenaline, dopamine.
        Verhoogde hartslag en bloeddruk.


Symptomen in de herstel-fase of PCL-fase A: wederafbouw van cellen, wederopbouw van cellen of functieherstel.

 • Psyche: opluchting, vergeven, vergeten, je hebt er vrede mee, het is geen thema meer.
 • Hersenen: donkere plekken op de CT-scan; genezingsvocht in de hersenen.
 • Orgaan:

        Vermoeidheid en pijn (dolor).
        Warme handen, warme voeten, warme huid (calor).
        Roodheid (rubor).
        Ontstekingen, infecties, koorts.
        Zwellingen.
        De eetlust keert terug en gewichtstoename.
        Daling van de hartslag en de bloeddruk.


Ieder programma heeft zijn eigen, unieke epileptische/epileptoïde crisis (EC):

 • Psyche: heropleving van het conflict, o.a. aanval van angst of boosheid, dromen, nachtmerrie, slaapwandelen.
 • Hersenen: vorming van gliaweefsel (littekenweefsel van de hersenen). De donkere plekken "drogen" vanaf buiten naar binnen op, op de CT-scan te zien als donkere plekken met een lichte rand eromheen.
 • Orgaan: een korte, soms beangstigende aanval van (heftige) symptomen, bv. kinkhoestaanval, epileptische aanval, hartaanval, krampen, stuipen.

        Uitdrijven van het genezingsvocht, begin plasfase.
        Koude handen, koude voeten, koude huid.
        Plotseling ophoesten van bloed of bloed in ontlasting of urine, bloedneus.
        Rillingen, koud zweet.
  Voorbeelden van een lichte EC: de hik, trillend ooglid, niezen, hoesten, duizeligheid, overgeven.  


In de PCL- fase B wordt het lichaam weer teruggebracht naar normaal. Dit kan lang duren, soms maanden tot een half jaar.

Er kan bindweefsel of littekenweefsel worden gevormd, wat als een knobbel aan kan voelen. Wanneer er geen of te weinig TBC-bacteriën aanwezig zijn, wordt (het restant van) de tumor ingekapseld en afgescheiden van de stofwisseling. Dit is een eindstadium en de ingekapselde tumor is blijvend.  Doordat het genezingsvocht van de PCL-fase A mineraalrijk is, kunnen er kalkspetters achter blijven in het weefsel.

Volgens Dr. Hamer behoren 40% van de kankerdiagnosen tot deze laatste categorie: het programma is afgerond maar er ontstaat paniek door de restanten van deze oude programma's.


Voor meer informatie zie de biologische natuurwetten op mijn andere site.

Een samenvatting van de vijf biologische wetten vind je hier. Waarschuwing

Hoewel de biologische natuurwetten vertellen dat je kunt vertrouwen op het lichaam, dat het lichaam geen fouten maakt en dat de natuur alles in het werk stelt om overleving te verzekeren, is het niet zo dat alle programma's altijd overleefd worden als je dit principe eenmaal begrijpt. Onze samenleving is gebaseerd op angst. Dit kan zorgen voor een combinatie van vele intense en langdurige conflicten die in de natuur niet voor komen: het dier zou al lang aan de situatie gestorven zijn. Wanneer deze programma's plotseling en min of meer tegelijkertijd oplossen, kan de genezingsfase zo heftig zijn, dat het zeer zwaar tot onmogelijk wordt om het te overleven. Ook kunnen er zoveel vervolgconflicten bij komen of bij gekomen zijn (zie de Inleiding hierboven), dat overleven moeilijk wordt.
Daarnaast zitten de angsten diep weggestopt in het onderbewustzijn. Dat wil zeggen dat we werkelijk niet beseffen dat we bang zijn. We denken dat we het begrijpen en ons helemaal aan het proces overgeven. Maar daarmee houden we onszelf voor de gek. Ons lichaam weet dat en reageert er feilloos op, bijvoorbeeld met het syndroom of andere signalen.

Om de biologische wetten echt met overgave en in volledig vertrouwen te kunnen "leven", is bewustwording onontbeerlijk.
We zullen de "doodsangst" moeten "doorleven" om helemaal in vertrouwen "door te kunnen Leven".

Net zoals je kunt vertrouwen op je lichaam, kan je ook vertrouwen op het LEVEN ZELF.  Dit "grotere plaatje" komt uitgebreid aan de orde op mijn site "Leven in Vertrouwen".Herkenning van de biologische programma's

Lezers zullen zichzelf herkennen in één of meerdere programma's die op deze site zijn beschreven. Mocht dat bij jou het geval zijn, dan kunnen anderen daar iets aan hebben. Ik streef ernaar om op elke pagina één of meerdere korte herkenningsverhalen te plaatsen, uiteraard anoniem. Het eerste verhaal is deze mooie herkenning van het proces van vitiligo.

Wil je je herkenning ook delen, stuur hem mij dan via e-mail toe. Dank je wel!Bronnen

De informatie die op deze site is verwerkt, is voornamelijk gebaseerd op de wetenschappelijke tabel van Dr. Hamer en het boek "Die Seelischen Ursachen der Krankheiten" van Björn Eybl. Dit boek vult een groot aantal details in en is als naslagwerk erg nuttig. Het nieuwste versie is het Nederlands vertaald door Frouke van der Lijn en is hier verkrijgbaar.